Debian 10 – Dodatkowe repozytoria

Dodatkowe repozytoria dla Debiana 10 i ich konfiguracja.

MariaDB + Nginx + PHP

Repozytorium MariaDB

Na stronie producenta – mariadb.org – zawsze znajdziemy gotowe najnowsze pakiety deb dla Debiana (Buster dostarcza MariaDB w wersji 10.3).
Dodawanie repozytorium MariaDB:

sudo apt-get install software-properties-common dirmngr
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://ftp.icm.edu.pl/pub/unix/database/mariadb/repo/10.4/debian buster main'

Po zaimportowaniu klucza i dodaniu repozytorium instalujemy MariaDB poleceniami:

sudo apt update
sudo apt install mariadb-server

Repozytorium NGINX

Na stronie nginx.org znajdziemy Nginx z gałęzi mainline (aktywnie rozwijana) oraz stable (tylko poprawki błędów). Producent zaleca używanie gałęzi głównej – mainline.

Instalacja zależności:

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Dodanie repozytorium stable:

echo "deb http://nginx.org/packages/debian `lsb_release -cs` nginx" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Dodanie repozytorium mainline:

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/debian `lsb_release -cs` nginx" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Następnie należy zaimportować klucz, aby apt mógł zweryfikować autentyczność pakietów:

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Weryfikacja klucza:

sudo apt-key fingerprint ABF5BD827BD9BF62

Wyjście powinno zawierać 573B FD6B 3D8F BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62 jak poniżej:

pub   rsa2048 2011-08-19 [SC] [expires: 2024-06-14]
      573B FD6B 3D8F BC64 1079  A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62
uid   [ unknown] nginx signing key 

Instalacja nginx:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Repozytorium deb.sury.org (PHP)

W oficjalnych repozytoriach Debiana 10 znajdziemy PHP w wersji 7.3, jeśli jednak potrzebujemy innej wersji lub kilku wersji, repozytorium deb.sury.org, dostarcza kilka wersji PHP, które można zainstalować jedną obok drugiej.

apt -y install apt-transport-https lsb-release ca-certificates
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
apt update

Instalacja PHP 7.3 wraz z kilkoma rozszerzeniami:

apt install php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-opcache php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-zip php7.3-xml

Dodaj komentarz