Ubuntu 20.04 Focal – dodatkowe repozytoria: MariaDB, Nginx i PHP

Dodatkowe repozytoria dla Ubuntu 20.04 i ich konfiguracja.

MariaDB + Nginx + PHP

Repozytorium MariaDB

Na stronie producenta – mariadb.org – zawsze znajdziemy gotowe najnowsze pakiety deb dla Ubuntu.
Dodawanie repozytorium MariaDB:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mirror2.hs-esslingen.de/mariadb/repo/10.4/ubuntu focal main'

Po zaimportowaniu klucza i dodaniu repozytorium możemy zainstalować MariaDB:

sudo apt update
sudo apt install mariadb-server

Repozytorium NGINX

Na stronie nginx.org znajdziemy Nginx z gałęzi mainline (aktywnie rozwijana) oraz stable (tylko poprawki błędów). Producent zaleca używanie gałęzi głównej – mainline.

Instalacja zależności:

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Dodanie repozytorium stable:

echo "deb http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Dodanie repozytorium mainline:

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Następnie należy zaimportować klucz, aby apt mógł zweryfikować autentyczność pakietów:

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Weryfikacja klucza:

sudo apt-key fingerprint ABF5BD827BD9BF62

Wyjście powinno zawierać 573B FD6B 3D8F BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62 jak poniżej:

pub   rsa2048 2011-08-19 [SC] [expires: 2024-06-14]
      573B FD6B 3D8F BC64 1079  A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62
uid   [ unknown] nginx signing key 

Instalacja nginx:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Repozytorium ppa:ondrej/php (PHP)

W oficjalnych repozytoriach Ubuntu 20.04 znajdziemy PHP w wersji 7.4, jeśli jednak potrzebujemy innej wersji lub kilku wersji, repozytorium ppa:ondrej/php, dostarcza kilka wersji PHP, które można zainstalować jedną obok drugiej.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Instalacja PHP 7.4 wraz z kilkoma rozszerzeniami:

apt install php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-opcache php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-zip php7.4-xml

Dodaj komentarz