CentOS 8 – Dodatkowe repozytoria

Dodatkowe repozytoria dla CentOS 8 i ich konfiguracja.

EPEL + MariaDB + NGINX + Remi repo (PHP).

EPEL repo

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) to repozytorium, które dostarcza dodatkowe pakiety dla Enterprise Linux. Grupa EPEL z projektu Fedora jest odpowiedzialna za tworzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zestawu dodatkowych pakietów dla RHEL oraz CentOS.

Konfiguracja repozytorium EPEL w CentOS 8 sprowadza się do doinstalowanie jednego pakietu rpm, czego efektem jest dodanie definicji repozytorium EPEL do pliku /etc/yum.repos.d/epel.repo oraz włączenie repozytorium.

dnf install epel-release

W przypadku CentOS 8 zaleca się włączenie również repozytorium PowerTools, gdyż niektóre pakiety z EPEL mogą od niego zależeć.

dnf config-manager --set-enabled PowerTools

Aby wylistować wszystkie pakiety dostępne w repozytorium EPEL możemy użyć polecenia:

dnf repository-packages epel list |less

Repozytorium MariaDB

Na stronie producenta – mariadb.org – zawsze znajdziemy repozytorium z najnowszą wersją MariaDB dla CentOS 8.

Aby dodać repozytorium tworzymy plik /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo.

 touch /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

z następującą zawartością:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos8-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Po utworzeniu pliku możemy zainstalować MariaDB poleceniemi:

dnf update
dnf install boost-program-options
dnf install MariaDB-server MariaDB-client --disablerepo=AppStream 

Uruchamiamy MariaDB oraz ustawiamy tak, aby usługa była uruchamiana przy starcie systemu.

 
systemctl enable --now mariadb

Repozytorium Nginx

Na stronie nginx.org znajdziemy Nginx z gałęzi mainline (aktywnie rozwijana) oraz stable (tylko poprawki błędów). Producent zaleca używanie gałęzi głównej – mainline.

Instalujemy zależności:

yum install yum-utils

Aby skonfigurować repozytorium Nginx tworzymy plik /etc/yum.repos.d/nginx.repo z następującą zawartością:

[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

[nginx-mainline]
name=nginx mainline repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true

Domyślnie używane jest repozytorium stable, jeśli chcemy użyć mainline, wydajemy komendę:

yum-config-manager --enable nginx-mainline

Instalacja nginx.

yum install nginx

Jesli zostaniemy poproszeni o zaakceptowania klucza GPG, sprawdzamy jego odcisk 573B FD6B 3D8F BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7BD9 BF62, i jeśli się zgadza – akceptujemy.

Remi repo (PHP)

REMI jest repozytorium utworzonym i utrzymywanym przez Remi Collect. W repozytorium REMI zawsze znajdziemy między innymi najnowszą wersję PHP. Na stronie repozytorium REMI dostępny jest również łatwy w użyciu konfigurator, dzięki któremu możemy skonfigurować repozytorium REMI, tak aby umożliwić instalację kilku wersji PHP obok siebie.

CentOS 8 w oficjalnych repozytoriach dostarcza PHP 7.2. Tutaj pokażemy jak zainstalować PHP 7.3 – zastępując wersję z repozytoriów oficjalnych.

Aby skorzystać z repo REMI musimy również włączyć repozytorium EPEL (patrz wyżej).
Potrzebny nam będzie również pakiet yum-utils

dnf install yum-utils

Instalujemy pakiet konfigurujący repozytorium REMI.

dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

Włączamy repozytorium REMI.

dnf module disable php
dnf module install php:remi-7.3

Aktualizujemy system:

dnf update

Instalacja PHP:

yum install -y php php-cli php-common

Instalacja PHP FPM:

yum install -y php-fpm

Instalacja modułów wymaganych przez WordPress:

yum install -y php-dom php-simplexml php-ssh2 php-xml php-xmlreader php-curl php-date php-exif php-filter php-ftp \
 php-gd php-hash php-iconv php-json php-libxml php-pecl-imagick php-mbstring php-mysqlnd php-openssl php-pcre php-posix \ 
php-sockets php-spl php-tokenizer php-zlib

2 komentarze do “CentOS 8 – Dodatkowe repozytoria”

Dodaj komentarz